نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی و مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

2 گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

چکیده

زمینه و هدف: کودکان مهمترین سرمایه انسانی هر کشور هستند و بهبود سلامت روان آنان از مهمترین وظایف همه نهادهای مسئول است. خانواده و بویژه مادر در این خصوص نقش بسیار مهمی ایفا می­کنند. هدف این پژوهش پیش بینی ایمنی هیجانی فرزندان بر اساس کارکرد خانواده و صبر مادران در دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی بود. روش: طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفی - همبستگی بود و جامعه آماری پژوهش، تمامی مادران دانش آموزان و همچنین دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر خرم آباد در سال تحصیلی 1401-1400 بودند . نمونه ای به تعداد 351 نفر از بین این جامعه به شیوه  نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های صبرخرمائی، فرمانی و سلطانی(1393)، ایمنی هیجانی برونر و همکاران (2008)، و سنجش عملکرد خانواده اپشتاین، بیشاپ و بالدوین (1983) پاسخ دادند. جهت تجزیه و تحلیل داده از آزمون رگرسیون استفاده شد. یافته ها: تحلیل نتایج نشان داد که کارکرد خانواده و صبر مادر توانست به طور معناداری ایمنی هیجانی فرزندان را پیش بینی نماید (0001/0> P، F =215/23). نتیجه گیری: به نظر می رسد ترکیب کارکرد مناسب خانواده به همراه صبر و شکیبایی مادر به عنوان یک فضیلت اخلاقی ، می­تواند نقش بسیار پر اهمیتی در سلامت و ایمنی هیجانی فرزندان ایفا کند.