اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید سعید موسوی پور

روانشناسی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه اراک

s-moosavipourararku.ac.ir

سردبیر

دکتر ابراهیم ابراهیمی

علوم قرآن و حدیث استاد دانشگاه علامه طباطبایی

ebrahimi978atu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی فتحی آشتیانی

روانشناسی استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

afa1337gmail.com

دکتر فرامرز سهرابی اسمرود

روانشناسی بالینی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

sohrabiatu.ac.ir

دکتر محمد کاظم شاکر

علوم قرآن و حدیث استاد دانشگاه علامه طباطبایی

mk_shakeryahoo.com

دکتر علی حسن بگی

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه اراک

a-hasanbagiaraku.ac.ir

دکتر سید شمس الدین هاشمی مقدم

علوم تربیتی دانشیار دانشگاه اراک

s-hashemimoghadamaraku.ac.ir

دکتر تورج سپهوند

روانشناسی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه اراک

t-sepahvandaraku.ac.ir

دکتر مهدیه شفیعی تبار

روانشناسی عمومی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه اراک

shafieetabar2005yahoo.com

دکتر مرضیه سادات سجادی نژاد

روانشناسی عمومی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه اراک

m-sadjadiaraku.ac.ir

مدیر اجرایی

سجاد مولوی

روانشناسی بالینی مدیر اجرایی نشریه

sajadmolaviut.ac.ir