نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی مثبت- دانشگاه اراک اراک- ایران

2 عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه اراک

چکیده

اهداف: این پژوهش به منظور تعیین اثر بخشی آموزش شفقت به خود بر میزان انگیزش تحصیلی و تاب‌آوری دانش‌آموزان در شرایط بحرانی کووید-۱۹ انجام شد.
روش‌ها: پژوهش از نوع شبه تجربی با پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه گواه بود و ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارت بودند از : پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر و مقیاس تاب‌آوری کانر و دیویدسون. داده‌ها با استفاده از آنالیزهای کلاسیک تی مستقل و تی زوجی و نرم افزار SPSS تحلیل شدند.
نمونه شامل دو کلاس ۴۰ نفره پایه یازدهم در مدرسه متوسطه دوم مهدیه شهر کرج که در سال تحصیلی1400-1399 بصورت برخط مشغول به تحصیل بودند به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. به‌دلیل ترک تحصیل و یا تکمیل ناقص پرسشنامه‌ها، تعدادی حذف شدند و در نهایت در گروه آزمایش 32 نفر و در گروه کنترل 34 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند.
یافته‌ها: نتایج آموزش بر روی گروه آزمایش پس از 18 جلسه بیانگرافزایش تاب‌آوری در دانش‌آموزان بود اما بر انگیزش تحصیلی آنان تأثیر معناداری نداشت. بر اساس این یافته‌ها به نظر می‌رسد در شرایط کووید-19 عوامل مختلفی وجود دارد که به دلایل گوناگونی رخ داده و بر نتایج تأثیر گذار بوده است.
نتیجه گیری: شفقت به خود می‌بایستی در سطحی وسیع‌تر آموزش داده شود. از جمله، این آموزش‌ها می‌تواند به‌صورت فراگیر و یا مستقل روی والدین دانش‌آموزان و یا کادر آموزشی مدرسه انجام شود. نتایج این پژوهش می‌تواند به مسئولان آموزش و پرورش در شرایط بحرانی مانند کووید-۱۹ کمک کند.

کلیدواژه‌ها